ארגון מחייך,משתף, מתפתח, מאמין בדרכו, פתוח בפני חשיבה, מעמיד מסגרות ברורות להתנהגות.

תוכן

1.     תפיסות העולם והערכים המנחים אותנו 

2.     מטרות בית הספר

3.     קווים מנחים לפעילויות החינוכיות

4.     מסגרות העבודה

5.     תמצית האמנה במצגת

6.     תיאור בית הספר

 

תפיסות העולם והערכים המנחים אותנו

א.    בית הספר מהווה חלק ממרקם רחב של חיי הילדים ועולמם כאשר כל מרכיביו של מרקם זה משפיעים על התפתחותם וגיבוש אישיותם.  בית הספר קיים למען הילדים וצריך לשקף  בראש  ובראשונה את  עולמם.

ב.     לילדים עולם מלא בדברים שמעניינים אותם.

ג.      הילדים הם סקרניים מטבעם ובעלי דחף טבעי ועצמאי ללמוד.

ד.     לכל ילד וילדה קצב התפתחות האופייני להם.

ה.    לילדים יכולת טבעית לבחור, ללמוד,  להחליט ולקבל אחריות על בחירתם והחלטותיהם בהתאם לשלב המתאים בהתפתחותם.

ו.        תפקידם של המורים, לעצב לילדים מגוון עשיר ונכון של מסגרות  וגירויים שיאפשרו את מיצוי כישוריהם ויכולותיהם בתחומים שמעניינים אותם לצד לימוד "נושאי לימוד מחייבים" על פי שיקול צוות המורים.

ז.       ההורים הם חלק מקהיליית בית הספר. קשר בית הספר עם ההורים חשוב ויש בו כוח רב, אשר בגבולות  מוגדרים של מעורבות והקשבה תורם לצוות ולילדים.

 ח.    האלימות קיימת בסביבתנו ועלולה לחדור בצורות שונות לבית הספר. אנו רואים אתגר אדיר  ביצירת סביבה נטולת אלימות. שאיפה זו תוכל להתממש רק בתנאי שכל באי בית הספר יקבלו על עצמם אחריות לעמידה באתגר זה.

ט.    איכות מערכות היחסים בין אדם לחברו היא גורם נלמד ומושפעת מחינוך להכרות עם האחר, נתינה  ומעורבות בקהילה בה אנו חיים.

 

מטרות  בית  הספר

לפתח בילדים את היכולת להכיר את עצמם טוב יותר ולדעת למצות את  כישוריהם ונטיותיהם האישיות  תוך הכרות עם סביבתם. לפתח בהם כישורי מנהיגות חברתית ,לעודד אותם להכיר התכונות האישיות שלהם כתורמות ליצירת מערכות יחסים נכונות ומקרבות בין הפרטים.

לסייע לילדים ביצירת דו שיח רב-גילאי עם הסובבים אותם ולתת להם כלים כדי ליטול תפקיד אחראי ופעיל בחברה. הן בתחומי בית הספר והן בחיי היומיום שלהם מחוץ לבית הספר.

לפתח אצל הילדים כישורים עצמאיים ללמידה, חשיבה וחקירה.

להקנות לילדים ידע עולם רחב ככל האפשר, והכרות עם התרבות שלנו ועם תרבויות אחרות.

קווים מנחים בעיצוב הפעילויות

העקרונות שינחו את פעולתנו ויאפשרו עמידה במטרות  ובתפיסות  העולם שלנו הם:

שילוב סוגי למידה – שלוש למידות עיקריות עומדות בבסיס הרעיון של ביה"ס: למידה חברתית, למידת מקצוע ולמידה תוך אישית.    שלוש הלמידות משתלבות האחת בשנייה ותוכניות הלימודים מכוונות לשלוש הלמידות הנ"ל.

בחירה לצד חובה – בפני הילדים מוצגים נושאי לימוד ומגוון פעילויות לבחירה על פי נטיותיהם, מתוכם הם יכולים לבחור ואף להציע נושאים נוספים.  במקביל, מתקיימת חובת למידה בנושאים מוגדרים לכל קבוצת גיל.

השתתפות בתהליכי ההוראה – הילדים וההורים מוזמנים להשתתף בתהליכי הוראה מוגדרים בהתאם ליכולותיהם.

גמישות ומותאמות מסגרות הלימוד – פעילויות הלמידה וההעשרה בבית הספר משלבות  בין עבודה על פי קבוצות הגיל לבין עבודה במסגרות למידה רב-גיליות, וכן בין עבודה במסגרת כיתות האם עם עבודה בקבוצות קטנות יותר. סדר כזה מכיר בקצב ההתפתחות האישי של כל ילדה וילד , ומאפשר להם להתפתח על פי יכולתם וצורכיהם הייחודיים .

פיתוח ערכים של אחריות אישית ולמידה עצמאית – צוות ביה"ס יפתח בצורות מגוונות את האחריות האישית ללמידה ואת עצמאות הילדים בתהליכי חקירה וחשיבה לאורך כל הפעילויות .

הערכה איכותית ועצמאית – צוות ביה"ס יפתח אצל הילדים יכולת הערכה עצמית בנושאים שונים תוך מתן דגש על הערכה איכותית מפורטת במקום שיפוט בציונים כמותיים.

חוקים וכללי התנהגות ברורים ומוסכמים – בכדי לממש מסגרות למידה פתוחות ועצמאיות המאפשרות חופש בחירה, אנו  מקפידים על מערכת חוקים וכללי התנהגות שיוצרים מסגרות ברורות. התנהגות אלימה מילולית או פיזית אסורה בהחלט, תלמידים ומורים שותפים לתורנויות בחצר ובחדרי    הלימוד לשם הבטחת עקרון זה .  בנוסף, קיימות  שתי מסגרות ייחודיות לסיוע בפתרון בעיות: "פסק  זמן"  ו"חבר לעת צרה". המסגרת הראשונה מעודדת את התלמידים והמורים לברר מחלוקות ולהגיע להסכמים שישביעו את רצון שני הצדדים. המסגרת השנייה מאפשרת לילדים בירור של בעיות חברתיות, והרתמות ילדים לסייע לחבריהם במצוקתם. 

דמוקרטיה ופלורליזם –  ביה"ס יעודד שילוב ילדים מרקע, מוצא ותרבות מגוונים.

 

מעורבות סביבתית המעודדת את הילדים לגישה מקיימת לסביבה, תוך עשייה בפועל במיחזור, חיסכון במשאבים ופעילויות קהילתיות לשימור הסביבה הקרובה לביה"ס.

המורים כגורם מרכזי במימוש המטרות  – המורים בבית הספר נבחרים בקפידה בהתאם לאישיותם והזדהותם עם מטרות בית הספר, עליהם להיות שותפים לתפיסת העולם והעקרונות החינוכיים המופעלים בבית הספר, והם המופקדים על מימוש קווי היסוד של בית הספר והקנייתם לילדים.

סובלנות וכבוד הדדי – הפעילות בבית הספר מושתתת על סובלנות וכבוד הדדי בין תלמידים, מורים והורים ומעודדת סובלנות וסבלנות .

 

מסגרות העבודה

חטיבה צעירה

ילדים בגילאי גן חובה וכתה א' לומדים בתוכנית משולבת המפרה ומזינה את הקבוצה בהתאם לצורכי הילדים מבחינת התנהגות, מסגרת חברתית ותכני הלמידה.

שיעורי חובה

שיעורי החובה בביה"ס נגזרים על פי דרישות משרד החינוך. בנוסף שיעורי החובה בהתאם לייחוד החינוכי של בית הספר, שיעורים המפתחים  כישורים חברתיים ,מנהיגותיים.,

שעורי בחירה

שיעורי הבחירה הם קורסים הנמשכים חצי שנה בהתאם לחומר הלימודי ולשיקול הדעת של המועצה הפדגוגית. הם מאפשרים לילדים לקבל העשרה בתחומים הנלמדים בבית הספר, לצד חשיפה והתנסות בתחומים ונושאים שאינם נלמדים בבית הספר באופן שוטף, או כאלה המחייבים עבודה בקבוצות קטנות.
הם מאפשרים לילדים להיחשף וללמוד תהליכי בחירה, להיות אחראים על הרצונות והתובנות שלהם, להתנסות בבחירות שלהם ולהפיק מכך מסקנות .
כל אלה נעשים בהדרכה של הצוות החינוכי בבית הספר.

 עבודות חקר

בכל שנה, החל מהגן, כל התלמידים מתנסים בהכנת עבודת חקר ב"נושא אישי".

שיעורי בית

בית הספר שואף להמעיט, ככל האפשר, במתן שיעורי בית, על מנת לאפשר לילדים ליהנות מחופש ופנאי בשעות שמחוץ לבית הספר. המורים יקדישו שיקול דעת נרחב לסוגיית שיעורי הבית, וייתנו אותם רק כשמטרתם ברורה, הם חיוניים, ואין אפשרות לכלול אותם במסגרת הפעילות בשעות הלימודים.  בכיתה ו' יינתנו יותר שיעורי בית, על מנת להכין את התלמידים לחטיבת הביניים בבתי הספר  כך גם בכיתה ט'.

מבחנים

בית הספר מתנגד למבחנים, ולא יקיים מבחנים פנימיים עד סוף כיתה ה'.  בית הספר ייקח חלק במבחני המשוב הארציים שמקיים משרד החינוך, להם הוא מחויב, אך ימעיט ככל האפשר מחשיבותם, ולא ירבה בהכנות לקראתם.  בית הספר יקיים הערכות פנימיות בחשבון, כדי לבדוק את עצמו, אך תוצאותיהם לא יימסרו לתלמידים.  בכיתה ו' יינתנו מבחנים  על מנת להכין את התלמידים לחטיבת הביניים בבתי הספר  כך גם בכיתה ט' על מנת להכין את הילדים לכיתות התיכון בבתי הספר .

הניסוי החינוכי שהפך לשיעור חובה במערכת השעות.

כל כיתות בית הספר משתתפות בניסוי החינוכי הייחודי – פעם בשבוע יש לכל כיתה (מגן ועד כיתה ו') שיעור חונכות ובו כיתה בוגרת חונכת כיתה צעירה ממנה. כל תלמיד/ה חונך/ת תלמיד/ה או שניים.  התכנון, הביצוע והתוצר של מפגש החונכות הוא באחריות הבלעדית של החונך, כאשר יש מורה שמלווה את הכיתות בזמן השיעור ובנוסף מתקיים שיעור "חונכות עיונית" עם מחנך/ת הכיתה על מנת להעלות רעיונות, הצעות ולבדוק בעיות ביחד.  שיעור חונכות הוא הזדמנות לכל תלמיד/ה למצות את הפוטנציאל האישי שלו או שלה, והוא הולם את רוח בית הספר: הילדים אינם רק שואבי מידע מהמורים, ואינם פסיביים, אלא גם מספקי מידע, פעילים ומפעילים. מגלים את כישוריהם, מתמודדים עם המושגים  "אחריות", "נתינה" , "סובלנות"  "קבלה", ושותפים בכך לפעילויות חברתיות וחינוכיות בית הספר.

החונכות אפשרה לפתח ולחשוף את הילדים בפני התנהגויות חברתיות ומנהיגותיות נוספות. כך משמשים תלמידים בחטיבת הביניים, במסגרת המעורבות החברתית כמורים פרטיים  לילדי כיתות היסוד, כמדריכים חברתיים , כעוזרי הוראה בכיתות ואף יוצאים אל מחוץ לבית הספר בפעילויות התנדבותיות קבועות .

עמותת הורים

ההורים מאוגדים בעמותה ללא מטרות רווח. העמותה מאפשרת התארגנות בצורה חוקית כדי לקדם את מטרות בית הספר הפתוח. ההורים חברים בועדות שונות ופועלים יחד בשיתוף פעולה עם הנהלת וצוות ביה"ס בכל נושא הקשור לביה"ס. הורים בביה"ס מתנדבים ללמד בהתנדבות כל נושא או פעילות בתחום הידע שלהם ובכך פותחים בפני התלמידים אפשרויות למידה והתנסויות נוספות ומרתקות.  כדי ליישם את עקרונות החינוך הפתוח מספר הילדים בכיתה חייב להיות קטן, ולכן נדרשים ההורים לתשלום עבור תוספת מורים ושירותים שאינם ממומנים ע"י משרד החינוך. העמותה תעניק הנחות ומלגות, ותדאג לכך שלא ימצאו תלמידים השואפים ללמוד בבית הספר ואינם יכולים לעשות זאת מסיבות כלכליות.

 

תיאור בית הספר

ביה"ס הפתוח הוקם בשנת 1969 ע"י קבוצת הורים ובתמיכת משרד החינוך. מאז שנת הלימודים תשס"ב הוא ממוקם בשכונת נווה שאנן בחיפה.

אוכלוסיית התלמידים היא הטרוגנית , וכוללת תלמידים מכל שכונות העיר ללא הבדל דת ולאום.

הגדרות כלליות כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים
ניגודיות